IIQIE is the sole EOQ Competence Center Agent in Israel

טקסט

 

Quality Innovation Award  - התחרות הבינלאומית לחדשנות

זוכים ישראליים בשנת 2023:

TechnoRobotics has won the "Award" in Business Innovations (micro&startup) 

Press Announcementמטרות התחרות

לעודד חברות וארגונים מתחומי תעשייה ושירות שונים להציג מוצרים/שירותים בהם קיימת חדשנות   - INNOVATIVENESS  , התורמת לשיפור המיצוב הכלכלי של הארגון ו/או העלאת איכות החיים והרווחה  - QUALITY  של המשתמשים/הציבור ולהוקיר אלו להם החידושים התורמים ביותר לכלכלה ולחברה הן בארץ והן במישור הבינלאומי 

שותפים בינלאומיים

רקע התחרות

התחרות הותנעה ע"י האיגוד הפיני לאיכות, עוד בשנת 2007, ברמה הלאומית ובחסות נשיא פינלנד. המיזם התרחב לאחר מכן לרמה בינלאומית עם הצטרפותם של ארגונים לאומיים נוספים העוסקים בקידום האיכות, המצויינות והחדשנות.

בשנת 2023 השתתפו בתחרות נציגים של 20 מדינות (ראה:"שותפים בינלאומיים")

בישראל נערכת התחרות בהובלת המכון הישראלי  לאיכות, חדשנות ומצוינות - IIQIE.מאז הצטרפות ישראל למיזם בשנת 2014, זכו חברות

ישראליות רבות בפרסים היוקרתיים בתחרותרשימת זוכים ישראליים

רשימת כל הזוכים

תהליך הערכה

:תהליך ההערכה/שיפוט יערך בשני שלבים

במישור הלאומי: צוותי הערכה מקומיים יעריכו את הצעות המשתתפים על בסיס הטפסים המוגשים. על פי דרישת צוות ההערכה, ייתכן גם מפגש/שיחה בין המעריכים ומגיש ההצעה להבהרה נוספת. צוותי ההערכה ינקדו וידרגו את הצעות המשתתפים בהתאם לקריטריונים מוגדרים. ע"פ דירוג זה תבחרנה ההצעות הזוכות במישור הלאומי

במישור הבינלאומי: מקבלי הניקוד הגבוה בכל קטגוריה במישור הלאומי יועברו להערכה ע"י צוות מעריכים בינלאומי בכל מדינה שותפה למיזם. צוותים אלו יעריכו וידרגו את ההצעות אשר הוגשו מהמדינות השונות בכל קטגוריה. מבין ההצעות שדורגו, תבחרנה ההצעות המובילות/הזוכות בכל קטגוריהנושאי החדשנות

נושא החדשנות המוצע חייב להתבסס על ניתוח מפורט של מתן ערך או היתרון התחרותי שלו, בין אם באופן מסחרי, ואם בהתייחס לתרומה לחברה או לקידום רווחתה. הצורה של יתרון זה יכול להיות כל אחד מהבאים

מידע חדש, יכולת, טכנולוגיה      
מוצר חדש, שדרוג מהותי של מוצר קיים, פתרון טכנולוגי או תהליך ייצור, עיצוב חדש או מותג
שירות חדש לציבור/חברה או יישום בדרך חדשה של שירות קיים  
חידושים "אחראיים": רעיון או המצאה בהקשר החברתי או בהתייחס לאיכות הסביבה

:לתשומת לבכם

 

!!! אין רעיון קטן מדי

קטגוריות בתחרות

.בתחרות רשאים להשתתף ארגונים עיסקיים או ארגוני שירות ממגזרים שונים

:הארגונים יתחרו באחת מ - 8 הקטגוריות כדלקמן


Potential innovations -- For all innovations that are "still on paper" and have not been tested in the market yet

Circular economy and carbon neutrality innovations - For innovations that have a clear environmental focus

Health care sector innovations - For innovations in the health care sector

Education sector innovations - For innovations in the education sector

Public sector innovations - For innovations in the public / municipal sector

Business innovations (Micro & startup companies) - For companies with turnover less than 2 million EUR and less than 10 employees

Business innovations (Small and Medium Sized Enterprises) - For companies with turnover less than 50 million EUR and less than 250 employees

Business innovations (Large companies) - For companies with turnover more than 50 million EUR and/or more than 250 employees

הוקרה

הוקרה במישור הבינלאומי


הזוכים במקומות ראשונים בכל קטגוריה יזכו בתעודת הוקרה יוקרתית  (AWARD)


שני זוכים נוספים בכל קטגוריה יזכו בתעודות הוקרה (PRIZE)


חידוש החידושים - Innovation of Innovations

 ההצעה הנבחרת מכל ההצעות במישור הבינלאומי אשר זכו במקומות הראשונים (AWARD) בכל הקטגוריות שאר המועמדים במישור הבינלאומי (פיינליסטים) אשר לא זכו באחד הפרסים לעיל, יזכו בתעודות השתתפות יוקרתיות


הפרסים הבינלאומיים יוענקו במסגרת אירוע יוקרתי אשר יתקיים בישראל

 בפברואר - מרץ 2025


 

למען הסר ספק, לא מוענקים פרסים כספיים!!!

 

תהליך הרשמה לשנת 2024

שלב א': הגשת טופס הרשמה ראשוני, תשלום דמי השתתפות (לפי התקנון) ואשרור התקנון

 

שלב ב': בהמשך להרשמה ראשונית, הגשת טופס תיאור החדשנות המוצעת

 

לוחות זמנים

תחילת תהליך הרשמה: 2/6/2024

השלמת תהליך הגשת מועמדות ראשוני: 15/9/2024

סיום תהליך מסירת טופסי מועמדות מפורטים: 15/10/2024

בחירת הצעות לשלב הבינלאומי: 30/10/2024

סיום תהליך הערכה ובחירת זוכים במישור הבינלאומי - במהלך 11-12/2024

הודעה רשמית על הזוכים - תחילת ינואר 2025

טקס הענקת תעודות הוקרה לזוכים בחודש פברואר - מרץ 2025, ישראל.

 

 

: לקבלת התקנון, הטפסים ומידע נוסף יש לפנות אל

iiqie.org@gmail.com

logo Web Design