IIQIE is the sole EOQ Competence Center Agent in Israel
 


הסמכות אישיות


המכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצוינות – IIQIE - מקיים בחינות הסמכה למקצועות האיכות ופועל כגוף הסמכה עצמאי על פי עקרונות של ISO17024, והן על פי הדרישות הנורמטיביות של הארגון האירופי לאיכות (European Organization for Quality - EOQ).

IIQIE מוכר על ידי EOQ כנציגו הבלעדי בישראל.

המכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצוינות (IIQIE) הינו גוף ההסמכה היחידי בארץ שקיבל הכרה (Recognition) של צד שלישי מוסמך ובלתי תלוי לבחון ולהעניק הסמכות אישיות במקצועות איכות. 

IIQIE אינו מעביר קורסים או מבצע הכשרה אלא רק עורך בחינות הסמכה בתחומים הספציפיים.

IIQIE פועל באופן אובייקטיבי וללא משוא פנים ביחס לכל הנבחנים, בכל ההיבטים הנוגעים לבחינות והקשורים לבחינות.

קבלת הסמכה על ידי IIQIE מהווה אישור כי בעל התעודה הספציפית מחויב לאיכות ובעל מומחיות מקצועית גבוהה בתחום.

IIQIE מעניק למי שעבר בהצלחה את מבחני ההסמכה מטעמו תעודת הסמכה ישראלית, ולמתאימים לכך, תעודת הסמכה בינלאומית מוכרת מטעם EOQ. 

הנחיות ההסמכה המפורטות להלן, תואמות את הדרישות של הארגון האירופי לאיכות EOQ – CS-9000-2019 ו- EOQ-CoS-9000-2019 (כפי הישים למנהל האיכות – Quality Manager) ותואמות גם את המודל של האגוד האמריקאי לאיכות.

     

מידע על הסמכות

תעודת הסמכה בינלאומית של הארגון האירופי לאיכות EOQ QM or EOQ QEP

לחברי IIQIE האוחזים בתעודת הסמכה תקפה מטעם IIQIE, בעלי השכלה על תיכונית/ תואר אקדמי/ דיפלומה, אשר עברו הכשרה מקצועית רלוונטית במוסד לימודים המאושר ע"י IIQIE, תינתן האפשרות להגיש בקשה לרישום במאגר המוסמכים של EOQ ולקבל תעודת הסמכה בינלאומית ללא בחינה נוספת.


מנהל איכות/מצוינות ארגונית מוסמך – IICMQ/OE

מנהל איכות/מצוינות ארגונית מוסמך (IlCMQ/OE) מוביל יוזמות לשיפור תהליכים - במסגרות שירות ותעשייה שונות. הינו בקיא בתקנים והנחיות רלוונטיות ומקדם ומוביל את מאמצי הצוות להקים ולבקר קשרי לקוחות/ספקים, תומך ביוזמות תכנון ויישום אסטרטגי, ומסייע בפיתוח מערכות מדידה לקביעת שיפור ארגוני


המועד הקרוב לבחינה:, ההרשמה עד  

מהנדס איכות מוסמך – IICQE

מהנדס איכות מוסמך (IICQE) הוא איש מקצוע שמבין את עקרונות ניהול האיכות והתקנים הישימים, ומתמחה בהערכה ובקרת איכות המוצרים והשירותים. הינו בעל ידע בטכנולוגיות יישומיות הכולל פיתוח ותפעול של מערכות בקרת איכות, יישום וניתוח של הליכי בחינה ובדיקה, יכולת להשתמש במטרולוגיה ובשיטות סטטיסטיות לאבחון ולתיקון של נוהלי בקרת איכות לא תקינים, הבנת גורמים אנושיים ומוטיבציה, היכרות עם מושגים וטכניקות של עלות האיכות, וידע ויכולת לפתח ולנהל מערכות מידע ניהוליות ולבקר מערכות איכות לזיהוי ותיקון אי התאמות.


המועד הקרוב לבחינה: 22/06/2023, הרשמה עד 10/06/2023

המועד הבא:  , ההרשמה עד 

קריטריונים להצלחה בבחינה

המועמדים יעברו את הבחינה בכתב ואת מבחן בכתב/שאלות פתוחות ויהיו זכאים לתעודת הסמכה (IICQE או (IICMQ/OE מטעם IIQIE אם יענו נכונה על לפחות 65% מהשאלות במבחן בכתב ויקבלו הערכה של לפחות 70% בבדיקת השאלות הפתוחות משני בוחנים.

מועמד אשר לא עבר את הסף הנדרש, לא יהיה זכאי לתעודת ההסמכה.  

במקרה זה, תינתן למועמד האפשרות לעמוד לבחינה חוזרת ומקוצרת אחת וזאת בתוך 3 חודשים ממועד הבחינה הראשונה. 

בחינת הסמכה

כל מועמד אשר נמצא זכאי להסמכה נדרש לעבור שתי בחינות:

       - מבחן בכתב - בחירה מרובה, בחדר בחינות או מבחן מקוון עם השגחה בווידאו – ע"פ החלטת IIQIE . המבחן ייערך בספרים פתוחים, הבחינה תורכב מ- 60 שאלות עם בחירה מרובה שמודדות את ההבנה של הידע הנדרש (בהתאם להסמכה המבוקשת). המבחן מתוכנן לשעתיים.

       - מבחן בכתב/שאלות פתוחות - מענה מפורט לפתרון של מקרה . בהתבסס על תיאור מקרה שיינתן, לעיתים קרובות ארגון עם בעיות מסוימות הקשורות לאיכות, יכין המועמד מצגת של פתרון אפשרי של בעיה או משימה כמתואר בטקסט. הבעיה תותאם לאופי ההסמכה המבוקשת: מוכוונת מערכות ניהול איכות ומצוינות או מוכוונת הנדסה, כמותי וחישובי. חלק זה מתוכנן לכ- 40 דקות.

 השאלות והבעיות בבחינות ייבחרו בהתאם לנושאים בגוף הידע - Body of Knowledge.

  הבחינות מוצעות בשתי שפות: אנגלית ועברית.


   הורדת טופס הרשמה כחבר בעמותה

   הורדת טופס בקשה להסמכה ב - IIQIE

IIQIE תנאים מקדמיים להסמכה ע"י

המועמד/ת להסמכה ישראלית ל-IICMQ/OE או IICQE יהיה חבר בעמותת IIQIE ובעל ידע ומיומנויות כלליות ברמה שניתן להשיג על ידי לימודים תיכוניים מלאים לפחות, ובנוסף בעל ניסיון מקצועי מוכח במשרה מלאה של לפחות שמונה שנים, מהן לפחות שנתיים מוכחות בתחומים של ניהול איכות.

מועמד/ת בעל תואר* ממכללה, מאוניברסיטה או בית ספר טכני עם הסמכה המקובלת על IIQIE או שאושרה על ידי משרד החינוך יהנה מהקלה בדרישות הוותק. סוג התואר יקטין את דרישת הניסיון של שמונה השנים כדלקמן (תהיה התחשבות באחד מהם בלבד):

     - תעודת גמר/דיפלומה מבית ספר טכני על תיכוני – ויתור על שנת ניסיון אחת.

     - תואר הנדסאי – ויתור על שנתיים.

     - תואר ראשון – ויתור על שלוש שנים.

     - תואר שני או דוקטורט - ויתור על ארבע שנים 

     * תארים או תעודות ממוסדות חינוך מחוץ לישראל חייבים להיות שווי ערך ומוכרים בישראל.

  בנוסף, המועמד להסמכה יספק תיעוד מספק על הכשרות מקצועיות רלוונטיות לתחום ניהול האיכות/הנדסת איכות (תוכן, משך הזמן, מספר שעות ותעודת גמר) אותן עבר בתוך 3 שנים הקודמות למועד ההסמכה.

  יש לשים לב לדרישות נוספות לקראת ההסמכה האירופאית. 


  חידוש הסמכה

  ההסמכה שהוענקה על ידי IIQIE תקפה לתקופה שהוגדרה מראש על ידי תוכנית ההסמכה (בדרך כלל שלוש שנים). שמירה על הסמכת IIQIE הינה מכריעה עבור צמיחה מקצועית של אדם מוסמך. זה מדגים את מחויבותו המתמשכת ליוזמות ומתודולוגיות איכותיות, ומספק לו קריירה משופרת הזדמנויות, ובמקרים מסוימים, יכולות להיות דרישה מהמעסיק הנוכחי שלו.

  כדי לשמור על המשכיות ההסמכה, IIQIE דורש שההסמכה תחודש לפני שתוקף ההסמכה המקורי יבוטל. IIQIE יעניק ששה חודשים של חסד להשלמת הפרטים באם הוגשה בקשה לחידוש.

  יש להדגיש כי האישור מחדש מבוסס על הוכחה להעסקה מתמשכת ולהתקדמות בנושאי ההסמכה בתקופת האישור.

  יכולתו של מנהל איכות תאושר מחדש באמצעות שיטות ההסמכה המתוארות להלן:

  כל התנאים הבאים יתקיימו:

  1. חברות תקפה במכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצוינות.

  2. פיתוח מקצועי על ידי הכשרה ספציפית/קשורה לתחום המקצועי בהיקף של יום אחד לפחות (8 שעות הדרכה) בשנה קלנדרית שתכלול הערכת ידע (המכסה למשל התפתחויות חדשות בנושא תקנים ו/או חוקים רלוונטיים/שיטות ומכשירים חדשים), לפחות 24 שעות הדרכה בתקופה, או לחלופין, מבחן ממוקד שיתוכנן לעמוד בדרישות ה- EOQ.

  3. הוכחה מפורטת בנוגע לניסיון מקצועי: הצהרה על ידי המעסיק/ים או הצהרה עצמית של האדם המוסמך על לפחות שנתיים של ניסיון בעבודה בתפקיד הכולל משימות הקשורות לנשוא ההסמכה 

  4. הצהרת האדם המוסמך כי לא הוגשה כל פעולה משפטית רלוונטית לגביו ובהקשר לעבודתו.

  המידע שיוגש בנוגע לניסיון מקצועי ייבדק על ידי גוף ההסמכה ויאומת מול המעסיק תוך שימוש במנגנון דגימה המבוסס על גישה מבוססת סיכונים


   הורדת טופס בקשה לחידוש הסמכה


  2all - Web Design